โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
ประชาสัมพันธ์
 
 

 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

                                  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก
                                     เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน ประจำปี ๒๕๕๕

     งานอนามัยแม่และเด็กเป็นงานบริการที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน  ซึ่งเด็กเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเป็นอย่างมาก  โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขนับเป็นสถานที่แห่งแรกที่แม่เข้ามารับบริการตั้งแต่ตั้งครรภ์   คลอด  หลังคลอด  และการดูแลสุขภาพเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี   การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่พ่อ แม่และเด็ก  ดังนั้นโรงพยาบาลเกาะพะงันจึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลเกาะพะงันและสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพได้มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และยังเป็นการสนองต่อพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงริเริ่มจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

 วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก
๒. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้ วิทยาการอันทันสมัย สามารถนำไปใช้ในระบบบริการอนามัยแม่และเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก  จำนวน ๓๕ คน

ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่ ๖ -  ๗   เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

สถานที่
ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะพะงัน


          
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็กระหว่างวันที่ 6-7ธันวาคม 2554

ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่
ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่
ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่
ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่
ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่ ดูภาพใหญ่
หน้า1
หน้า3

 ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com